อุปกรณ์ไฟฟ้า Timer

แบรนด์ CIKACHI
อุปกรณ์ไฟฟ้า Timer แบรนด์ CIKACHI

อุปกรณ์ไฟฟ้า Timer ของ CIKACHI

หมวดหมู่:
  • Product
  • Panel Devices
  • Timer and Counter
รุ่น รายละเอียด ขนาด ราคา
AH3-1 zoomin TIMER ON DELAY IC TIMER; SEC:1,3,6,10,30,60 MIN:3,6,10,30,60 HR:3,6,10,24 330.00
AH3-2 zoomin TIMER ON DELAY IC TIMER; SEC:1,3,6,10,30,60 MIN:3,6,10,30,60 HR:3,6,10,24 385.00
AH3-3 zoomin TIMER ON DELAY IC TIMER; SEC:1,3,6,10,30,60 MIN:3,6,10,30,60 HR:3,6,10,24 385.00
AH2-N zoomin TIMER ON DELAY IC TIMER; SEC:1,3,6,10,30,60 MIN:3,6,10,30,60 HR:3,6,10,24 510.00
AH2-Y zoomin TIMER ON DELAY IC TIMER; SEC:1,3,6,10,30,60 MIN:3,6,10,30,60 HR:3,6,10,24 510.00
H3Y-2 zoomin TIMER ON DELAY IC TIMER; SEC:1,3,6,10,30,60 MIN:3,6,10,30,60 HR:3,6,10,24 480.00
H3Y-4 zoomin TIMER ON DELAY IC TIMER; SEC:1,3,6,10,30,60 MIN:3,6,10,30,60 HR:3,6,10,24 560.00
H3M zoomin TIMER ON DELAY MULTI-RANG IC TIMER; A:1s,10s,1m,10m B:3s,30s,3m,30m C:6s,60s,6m,60m D:1m,10m,1h,10h E:3m,30m,3h,30h 420.00
H3CT-S zoomin TIMER ON DELAY MULTI-RANG IC TIMER; A:1s,10s,1m,10m B:3s,30s,3m,30m C:6s,60s,6m,60m D:1m,10m,1h,10h E:3m,30m,3h,30h 580.00
AH2D-N/Y zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 3D 99.9s,999s,99.9m,999m,99.9h,999h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 510.00
AH2D-ND1/YD1 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 455.00
AH2D-ND2/ND3 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 510.00
AH2D-YD2/YD3 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 510.00
AH3D-1 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 330.00
AH3D zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 385.00
AH3D-D1 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 330.00
AH3D-D2/D3 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 385.00
AH4D-D1 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 525.00
AH4D-D2/D3 zoomin DIGITAL TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 580.00
AH2D-NDM1 zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 475.00
AH2D-YDM1 zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 475.00
AH2D-NDM zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 530.00
AH2D-YDM zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 530.00
AH3D-M1 zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 330.00
AH3D-M zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 400.00
AH3D-DM1 zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 330.00
AH3D-DM zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 400.00
AH4D-DM1 zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 555.00
AH4D-DM zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 610.00
H5D zoomin DIGITAL MULTI-RANGE TIMER Time Range: 3D 99.9s,999s,99.9m,999m,99.9h,999h VDC:12,24 VAC:12,24,48,110,220,380 580.00
AH2D-NDMV zoomin DIGITAL MULTI-RANGE & VOLTAGE TIMER TWO DIGIT; Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 550.00
AH2D-YDMV zoomin DIGITAL MULTI-RANGE & VOLTAGE TIMER TWO DIGIT; Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 550.00
AH3D-DMV zoomin DIGITAL MULTI-RANGE & VOLTAGE TIMER TWO DIGIT; Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 420.00
AH4D-DMV zoomin DIGITAL MULTI-RANGE & VOLTAGE TIMER TWO DIGIT; Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 630.00
H5D-V zoomin DIGITAL MULTI-RANGE & VOLTAGE TIMER THREE DIGIT; Time Range: 3D 99.9s,999s,99.9m,999m,99.9h,999h 730.00
CTDV-N,Y zoomin Twin Timer SEC:3,6,12,30,60 MIN:3,6,12,30,60 HR:3,6,12,24 800.00
TDV-NM,YM zoomin Digital Twin Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 800.00
TFK-N/Y zoomin Analog Flicker Timer SEC:3,6,12,30,60 MIN:3,6,12,30,60 HR:3,6,12,24 600.00
AFK-1 zoomin Analog Flicker Timer SEC:3,6,12,30,60 MIN:3,6,12,30,60 HR:3,6,12,24 490.00
AFK-2/3 zoomin Analog Flicker Timer SEC:3,6,12,30,60 MIN:3,6,12,30,60 HR:3,6,12,24 530.00
TFKD-ND1/YD1 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 525.00
TFKD-ND2/YD2 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 580.00
TFKD-ND3/YD3 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 580.00
AFKD-1 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 490.00
AFKD zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 530.00
AFKD-D1 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 490.00
AFKD-D2/D3 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 530.00
AFK4D-D-D1 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 595.00
AFK4D-D-D2/D3 zoomin Digital Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 650.00
TFKD-NDM1 zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 545.00
TFKD-YDM1 zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 545.00
TFKD-NDM zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 600.00
TFKD-YDM zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 600.00
AFKD-M1 zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 510.00
AFKD-M zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 560.00
AFKD-DM1 zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 510.00
AFKD-DM zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 560.00
AFK4D-DM1 zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 615.00
AFK4D-DM zoomin Digital Multi-Range Flicker Timer Time Range: 2D 9.9s,99s,9.9m,99m,9.9h,99h 670.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน