ข้อตกลงการใช้งาน


ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559

การใช้งาน

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งาน (“ข้อตกลง”) นี่อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานเว็บไซต์ https://www.maxel.co.th (“บริการ”) ที่ดำเนินการโดยบริษัท แม็กเซล อิเลคทริค จำกัด(“บริษัท”) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย

ผู้ใดที่เข้าถึงและใช้งาน “บริการ” ถือเป็นการยอมรับและปฏิบัติตาม “ข้อตกลง” โดยให้ใช้บังคับถึงผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้งาน และผู้ที่เข้าถึงบริการ

การเข้าถึงหรือการใช้บริการถือเป็นการตกลงผูกมัดตามเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อตกลงนี้ หากผู้ใดไม่ยอมรับในส่วนใดส่วนหนึ่งของขอตกลงนี้ ผู้นั้นต้องไม่เข้าถึงบริการนี้อย่างเด็ดขาดMaxel Electric Co.,Ltd.
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน